Back

Ανοιχτές όλον τον Γενάρη οι αιτήσεις για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Θερμαϊκού

Descriptive alt text
Διάρκεια ανάγνωσης: 3 λεπτά

Από τις 02/01/2023 μέχρι και τις 31/01/2023, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:30 μέχρι τις 15:00 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Επανομής στην οδό 28ης Οκτωβρίου 16.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2392027168, 2392075930 και 2392330128. Ακόμη, λόγω της προστασίας όλων από τον COVID-19, τα παρακάτω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Κοινωνικού Παντοπωλείου (pantopoleiothermaikos@gmail.com) και του Φαρμακείου (farmakeiothermaikos@gmail.com).

Δυνητικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Θερμαϊκού, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα κλπ., εξαιρουμένων των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ), καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) μέσω Κ.Ε.Α. ΔΕΝ μπορούν ταυτόχρονα να είναι δικαιούχοι και του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.\
 2. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους 2021.
 7. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του έτους 2021.
 8. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντος έτους. Αν ο αιτών είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 της συζύγου.
 9. Σε περίπτωση φιλοξενίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται, θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματά τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

 Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

 1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο, του ιδίου και των λοιπών άνεργων μελών της οικογένειας. Αντίγραφο επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.
 2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών).
 3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 4. Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης).
 5. Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και τη λήψη διατροφής.
 6. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 7. Βεβαίωση σύνταξης ή επιδόματος ή άλλης κρατικής παροχής (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 8. Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δε φαίνονται τα εισοδήματα.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Να σημειώσουμε ότι οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Descriptive alt text

Post a Comment